Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Eylül 2016

Büyümede Yavaşlama Devam Ediyor

Ozan Bakış ve Mine Durmaz

2016 yılının ikinci çeyrek büyümesi, çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,1 ile beklentilerin bir hayli altında kaldı. Üçüncü çeyrek büyümesi için de öncü göstergeler olumlu bir görünüm arz etmiyor. Neredeyse tüm öncü göstergeler ekonomide bir küçülme olacağına işaret ediyor. Özellikle özel tüketimdeki düşüş trendi devam ediyor. İkinci çeyrek büyümesini sırtlayan kamu harcamaları ve özel yatırım kalemlerinde bile üçüncü çeyrekte daralma olacağını tahmin ediyoruz. Hem ithalat hem de ihracatın çeyreklik bazda azalacağını öngörüyoruz. İthalattaki düşme eğilimi daha yüksek olduğu için net dış ticaretin katkısı çok küçük de olsa pozitif olmasını bekliyoruz. Kesinleşen Temmuz, kısmen Ağustos ve Eylül ayı öncü göstergeleri ışığında çeyrekten çeyreğe büyüme oranını eksi yüzde 0,2, yıllık büyüme oranını ise yüzde 2,6 olarak tahmin ediyoruz.

pdf. ekonomikbuyumetahminler2016m09

DOES CLASSROOM GENDER COMPOSITION AFFECT SCHOOL DROPOUT?

Bulent Anil, Duygu Guner, Tuba Toru Delibasi and Gokce Uysal

Measuring the gender peer effects on student achievement has recently attracted a lot of attention in the literature. Yet, the results are inconclusive. A substantial amount of research shows that having relatively more girls in a division increases the academic achievement of all students. Nevertheless, the identification of pure gender effects remains a challenge due to the fact that girls outperform boys in overall academic performance. Our study overcomes this identification problem in a setting where girls are not academically better. Using 2009-2010 school year data on 8th graders in Turkey, this paper disentangles pure “academic” peer effects and “gender” peer effects. Our estimations reveal that the higher the share of females in a division, the lower the likelihood that a student drops out. One standard deviation increase in the share of females in the division decreases the likelihood of dropout by 0.3 percentage points. This result holds even though females are 9.32 percentage points more likely to drop out. These findings are robust to the inclusion of various control variables e.g. parental and academic background of the student, school and regional characteristics. We also find that the gender peer effects are prevalent in both females and males.

pdf. workingpaper018

İşgücü Piyasası Görünümü: Eylül 2016

İŞSİZLİKTEKİ HIZLI ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal  ve Selin Köksal

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı Haziran 2016 döneminde bir önceki döneme kıyasla 0,6 yüzde puan artarak yüzde 12,9 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde istihdam tarımda 129 bin, sanayide 56 bin, inşaatta ise 66 bin gerilemiştir. Hizmet sektöründe ise istihdam artışı 28 bin ile sınırlı kalmıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda tarım dışı işsiz sayısı bir ayda 160 bin artarak 3 milyon 257 bine ulaşmıştır. Nisan 2016 döneminde yüzde 11,8 olan işsizlik iki dönemde 1 yüzde puanın üzerinde artarak Haziran 2016’da yüzde 12,9’a çıkmıştır. GSYH büyüme performansındaki zayıflık işgücü piyasası üzerinde etkilerini göstermektedir. Betam tahmin modeli tarım dışı işsizlikteki artışın Temmuz döneminde de devam edeceğini öngörmektedir.

doc. IsgucuGorunum2016M09 

pdf. IsgucuGorunum2016M09

 

Büyüme Değerlendirmesi: 2016 2. Çeyrek

İKİNCİ ÇEYREKTE BÜYÜMEDE SERT FREN

Seyfettin Gürsel ve Selin Köksal

Birinci çeyrekten ikinci çeyreğe Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış rakamlarla beklentilerin altında yüzde 0,3’lük bir artış gerçekleşti. Yıllık olarak da 2016 ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 3,1 gibi düşük bir oranda büyümüş oldu.

Çeyrekten çeyreğe ekonomik büyümeyi aşağı çeken başlıca iki kalem net ihracat ve özel tüketim oldu. Net ihracatın negatif katkı yapması bekleniyordu ancak mal ve hizmet ihracatının yüzde 2,8 gibi yüksek bir oranda gerilemesi özel tüketimde de görülen yüzde 0,5 oranında beklenmedik azalış büyümeyi olumsuz etkiledi. Buna karşılık olumlu bir sürpriz yüzde 6 büyüyen özel yatırım kaleminden kaynaklandı. Kamu harcamalarında gerçekleşen yüzde 3,5’luk artış eklenince GSYH sınırlı da olsa artış kaydedebildi.

doc.Buyume2016Q2

pdf.Buyume2016Q2

GELİR ARTIŞINA RAĞMEN HANEHALKI TASARRUFLARI NEDEN AZALDI?

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Melike Kökkızıl

Bu çalışmada hanehalkı tasarruf oranlarının 2003-2014 dönemindeki değişimi Hanehalkı Bütçe Anketi (HBA) kesit mikro verileri kullanılarak incelenmektedir. 2003 yılında yüzde 13,7 olarak hesapladığımız hanehalkı tasarruf oranı dönem içinde yüzde 5 civarına gerilemiştir. Bu çerçevede dış açığı yüksek düzeyde tutarak yatırımlara kısıt oluşturması bakımından Türkiye ekonomisinin başlıca yapısal sorunları arasında sayılan tasarruf yetersizliğinin büyük ölçüde hanehalkı tasarruflarındaki düşüşten kaynaklandığı söylenebilir. Bu zafiyet, hanelerin kullanılabilir gelirlerinin daha küçük bir kısmını tasarruf etmelerinden kaynaklandığı gibi tasarruf yapabilen hane sayısının azalmasından da kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte tasarruf tanımı genişletildiğinde (uzun dönemli yatırım olarak kabul edilen dayanıklı tüketim mallarına yönelik harcamalar tasarruf olarak kabul edildiğinde) hanehalkı tasarruflarında azalma görülmemektedir. Bu bakımdan hanehalkı tasarruflarındaki düşüşün esas olarak dayanıklı tüketim mallarına yapılan harcamaların gelir artışlarından çok daha hızlı artmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

doc. arastirmanotu197

pdf. arastirmanotu197

İşgücü Piyasası Görünümü: Ağustos 2016

İŞSİZLİKTE BEKLENMEYEN GÜÇLÜ ARTIŞ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal  ve Mine Durmaz 

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı, Mayıs 2016 döneminde bir önceki döneme kıyasla 0,5 yüzde puan artarak yüzde 12,2 olarak gerçekleşmiştir. Betam tahmin modeli sabit kalmasını öngörüyordu. Bu beklenmedik yüksek artış işgücü artışının oldukça gerisinde kalan zayıf istihdam artışından kaynaklanmıştır. Tarım dışı istihdam artışı hizmetlerde 53 bin ile sınırlı kalırken, sanayide sadece 5 bin artmış, inşaatta ise 11 bin azalmıştır. Mayıs 2015 dönemine kıyasla Mayıs 2016 döneminde kadın işsiz sayısı artışı 9 binle sınırlı kalırken erkek işsiz sayısında 92 binlik artış kaydedilmiştir.

doc.  IsgucuGorunum2016M08

pdf.  IsgucuGorunum2016M08

 

Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Ağustos 2016

Ekonomik Büyümede Sürpriz

Ozan Bakış

2016 yılının ilk çeyreğine kıyasla öncü göstergelerde bir toparlanma olduğunu tespit ediyoruz. İkinci çeyrekte tüketim ve yatırımlarda kamu harcamalarının katkısı iyice belirgin hale geliyor. Buna karşılık özel tüketimde ancak sınırlı iyileşme, özel yatırımlarda ise gerileme söz konusu. Özel tüketimi binek otomobil üretiminin sırtladığının altını çizelim. Net dış talep büyümeye pozitif katkı yapsa da altın hariç rakamlara baktığımızda net dış talebin olumlu katkısı ortadan kalkıyor. Güncel veriler ikinci çeyrekte ekonomiye olan güvenin ilk çeyreğe göre bir miktar arttığını ortaya koyuyor. Bu veriler ışığında çeyrekten çeyreğe büyüme oranını yüzde 1,1, yıllık büyüme oranını ise yüzde 4,3 olarak güncelliyoruz.

Yöntem ve veri güncellemelerinden dolayı ikinci çeyrek tahminimizi gecikmeyle çıkarıyoruz. Bu güncelleme ile ilgili daha detaylı açıklama bu notun ekinde yer almaktadır.

pdf. EkonomikBüyüme&Tahminler2016M08

İşgücü Piyasası Görünümü: Temmuz 2016

SANAYİ İSTİHDAMINDA GÜÇLÜ ARTIŞ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Mine Durmaz

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Nisan 2016 döneminde bir önceki döneme kıyasla değişmeyerek yüzde 11,5 seviyesinde kalmıştır. Betam tahmin modeli tarım dışı işsizliğin Mayıs 2016 döneminde sabit kalacağına işaret etmektedir. Bu dönemde hem tarım dışı işgücü hem de tarım dışı istihdamda kuvvetli artışlar gözlemlenmektedir. İstihdam artışlarının ağırlıklı olarak sanayi sektöründe olduğu göze çarpmaktadır. Nisan 2015 dönemine kıyasla Nisan 2016 döneminde kadın işsiz sayısının arttığı, erkek işsiz sayısının ise gerilediği görülmektedir.

doc. IsgucuGorunum2016M07

pdf. IsgucuGorunum2016M07

İşgücü Piyasası Görünümü: Haziran 2016

TARIM DIŞI İŞSİZLİKTE KUVVETLİ DÜŞÜŞ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Melike Kökkızıl

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Mart 2016 döneminde bir önceki döneme kıyasla 0,3 yüzde puan azalarak yüzde 11,8’den yüzde 11,5’e 0,3 puan gerilemiştir. Betam tahmin modeli 0,1 yüzde puan düşüş öngörmüştü. Nisan 2016 döneminde tarım dışı işsizliğin gerilemeye devam etmesini bekliyoruz. Bu dönemde hem tarım dışı işgücünde hem tarım dışı istihdamda artışlar kuvvetlenmiştir. İstihdam sanayide 19 bin, inşaatta 42 bin, hizmetlerde ise 140 bin kişi artmış, bu gelişmelere paralel olarak tarım dışı işsizlik gerilemiştir. Bu dönemde erkek işgücündeki artışlar kadın işgücündeki artışları geçmiş, istihdam artışları ise benzer seviyelerde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla yıllık olarak kadın işsiz sayısı gerilerken erkek işsiz sayısı sınırlı sayıda artmıştır.

doc. IsgucuGorunum2016M06

pdf. IsgucuGorunum2016M06

Büyüme Değerlendirmesi: 2016 1. Çeyrek

TÜİK 1. ÇEYREK BÜYÜME REVİZYONU

TÜİK 2016 1. Çeyrek GSYH rakamlarını özel tüketim ve stok değişimi kalemlerinde revize etti. Özel tüketimin çeyrekten çeyreğe yüzde 1,6 değil yüzde 2,9 arttığı,  büyümeye katkının da böylece 1,1 puan yerine 1,9 puan olduğu, stokların ise artarak 0,6 puanlık katkı yerine azalarak 0,2 punalık eksi katkı yaptığı belirtildi. Bununla birlikte çeyrekten çeyreğe yüzde 0,8’lik GSYH artışında bir değişiklik olmadı.

Bu düzeltmeler ışığında 10 Haziran Cuma günü yayınladığımız Büyüme Değerlendirmesi: 2016 1. Çeyrek notunda yer alan şekil ve tablolarda gerekli değişiklikleri yaparak yeniden yayınlıyoruz.

doc. Buyume2016Q1-düzeltme

pdf. Buyume2016Q1-düzeltme

Sonraki Sayfa »