İşgücü Piyasası Görünümü: Ağustos 2016

İŞSİZLİKTE BEKLENMEYEN GÜÇLÜ ARTIŞ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal  ve Mine Durmaz 

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı, Mayıs 2016 döneminde bir önceki döneme kıyasla 0,5 yüzde puan artarak yüzde 12,2 olarak gerçekleşmiştir. Betam tahmin modeli sabit kalmasını öngörüyordu. Bu beklenmedik yüksek artış işgücü artışının oldukça gerisinde kalan zayıf istihdam artışından kaynaklanmıştır. Tarım dışı istihdam artışı hizmetlerde 53 bin ile sınırlı kalırken, sanayide sadece 5 bin artmış, inşaatta ise 11 bin azalmıştır. Mayıs 2015 dönemine kıyasla Mayıs 2016 döneminde kadın işsiz sayısı artışı 9 binle sınırlı kalırken erkek işsiz sayısında 92 binlik artış kaydedilmiştir.

doc.  IsgucuGorunum2016M08

pdf.  IsgucuGorunum2016M08

 

Ekonomik Büyüme ve Tahminler: Ağustos 2016

Ekonomik Büyümede Sürpriz

Ozan Bakış

2016 yılının ilk çeyreğine kıyasla öncü göstergelerde bir toparlanma olduğunu tespit ediyoruz. İkinci çeyrekte tüketim ve yatırımlarda kamu harcamalarının katkısı iyice belirgin hale geliyor. Buna karşılık özel tüketimde ancak sınırlı iyileşme, özel yatırımlarda ise gerileme söz konusu. Özel tüketimi binek otomobil üretiminin sırtladığının altını çizelim. Net dış talep büyümeye pozitif katkı yapsa da altın hariç rakamlara baktığımızda net dış talebin olumlu katkısı ortadan kalkıyor. Güncel veriler ikinci çeyrekte ekonomiye olan güvenin ilk çeyreğe göre bir miktar arttığını ortaya koyuyor. Bu veriler ışığında çeyrekten çeyreğe büyüme oranını yüzde 1,1, yıllık büyüme oranını ise yüzde 4,3 olarak güncelliyoruz.

Yöntem ve veri güncellemelerinden dolayı ikinci çeyrek tahminimizi gecikmeyle çıkarıyoruz. Bu güncelleme ile ilgili daha detaylı açıklama bu notun ekinde yer almaktadır.

pdf. EkonomikBüyüme&Tahminler2016M08

İşgücü Piyasası Görünümü: Temmuz 2016

SANAYİ İSTİHDAMINDA GÜÇLÜ ARTIŞ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Mine Durmaz

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Nisan 2016 döneminde bir önceki döneme kıyasla değişmeyerek yüzde 11,5 seviyesinde kalmıştır. Betam tahmin modeli tarım dışı işsizliğin Mayıs 2016 döneminde sabit kalacağına işaret etmektedir. Bu dönemde hem tarım dışı işgücü hem de tarım dışı istihdamda kuvvetli artışlar gözlemlenmektedir. İstihdam artışlarının ağırlıklı olarak sanayi sektöründe olduğu göze çarpmaktadır. Nisan 2015 dönemine kıyasla Nisan 2016 döneminde kadın işsiz sayısının arttığı, erkek işsiz sayısının ise gerilediği görülmektedir.

doc. IsgucuGorunum2016M07

pdf. IsgucuGorunum2016M07

İşgücü Piyasası Görünümü: Haziran 2016

TARIM DIŞI İŞSİZLİKTE KUVVETLİ DÜŞÜŞ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Melike Kökkızıl

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Mart 2016 döneminde bir önceki döneme kıyasla 0,3 yüzde puan azalarak yüzde 11,8’den yüzde 11,5’e 0,3 puan gerilemiştir. Betam tahmin modeli 0,1 yüzde puan düşüş öngörmüştü. Nisan 2016 döneminde tarım dışı işsizliğin gerilemeye devam etmesini bekliyoruz. Bu dönemde hem tarım dışı işgücünde hem tarım dışı istihdamda artışlar kuvvetlenmiştir. İstihdam sanayide 19 bin, inşaatta 42 bin, hizmetlerde ise 140 bin kişi artmış, bu gelişmelere paralel olarak tarım dışı işsizlik gerilemiştir. Bu dönemde erkek işgücündeki artışlar kadın işgücündeki artışları geçmiş, istihdam artışları ise benzer seviyelerde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla yıllık olarak kadın işsiz sayısı gerilerken erkek işsiz sayısı sınırlı sayıda artmıştır.

doc. IsgucuGorunum2016M06

pdf. IsgucuGorunum2016M06

Büyüme Değerlendirmesi: 2016 1. Çeyrek

TÜİK 1. ÇEYREK BÜYÜME REVİZYONU

TÜİK 2016 1. Çeyrek GSYH rakamlarını özel tüketim ve stok değişimi kalemlerinde revize etti. Özel tüketimin çeyrekten çeyreğe yüzde 1,6 değil yüzde 2,9 arttığı,  büyümeye katkının da böylece 1,1 puan yerine 1,9 puan olduğu, stokların ise artarak 0,6 puanlık katkı yerine azalarak 0,2 punalık eksi katkı yaptığı belirtildi. Bununla birlikte çeyrekten çeyreğe yüzde 0,8’lik GSYH artışında bir değişiklik olmadı.

Bu düzeltmeler ışığında 10 Haziran Cuma günü yayınladığımız Büyüme Değerlendirmesi: 2016 1. Çeyrek notunda yer alan şekil ve tablolarda gerekli değişiklikleri yaparak yeniden yayınlıyoruz.

doc. Buyume2016Q1-düzeltme

pdf. Buyume2016Q1-düzeltme

Büyüme Değerlendirmesi: 2016 1. Çeyrek

İLK ÇEYREKTE BÜYÜMEYİ ÖZEL TÜKETİM SÜRÜKLEDİ

 Seyfettin Gürsel, Ozan Bakış  ve Mine Durmaz

Geçen yılın son çeyreğinden bu yılın ilk çeyreğine Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış rakamlarla yüzde 0,8 oranında arttı. Betam olarak çeyreklik büyümeyi yüzde 0,6 olarak tahmin etmiştik. Yıllık olarak da 2016 birinci çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 4,8 oranında büyüdü.

Çeyrekten çeyreğe yüzde 0,8’lik büyümeye en yüksek katkıyı beklendiği gibi özel tüketim yaptı. Yine beklendiği gibi net ihracatın büyümeye katkısı ihracattan çok daha fazla artan ithalat sonucu negatif oldu. Artışını sürdüren kamu harcamaları da büyümeye pozitif katkı yaptı. Birinci çeyrekte ekonomik büyüme bağlamında en çarpıcı gelişme özel yatırımların hissedilir ölçüde gerilemesi oldu. Artan stokların da büyüme büyümeye 0,6 puan kadar pozitif katkı yaptıklarını not edelim.

doc.  Buyume2016Q1

pdf. Buyume2016Q1

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI KAYITDIŞI İSTİHDAMI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Ozan Bakış, Seyfettin Gürsel ve Melike Kökkızıl 

Ocak 2016’da yüzde 30 oranında artırılan asgari ücretin değişik türden etkileri halen tartışılan bir konu. Bu yüksek artışın muhtemel etkileri arasında ücretli istihdamın, daha özgün olarak da ücretli çalışanlarda kayıt dışılığın ne yönde ve ne ölçüde etkilediği önemli bir yere sahip. Çeşitli ülkelerle ilgili yapılan çalışmalar genelde asgari ücret artışlarının istihdam üzerinde dikkate değer bir etkisinin görülmediğini öne sürse de, kayıt dışı istihdam üzerinde olumsuz etkinin varlığını ortaya koyuyor. Türkiye bağlamında ise, 2004 yılında gerçekleşen benzer boyuttaki asgari ücret artışını araştıran az sayıdaki çalışma da kayıt dışılık etkisini saptıyor. Asgari ücrete yapılan son zammın etkilerinin kapsamlı ölçüde araştırılması için henüz erken olsa da, asgari ücretli oranı ve kayıt dışılıkta sektörler arasında gözlemlenen büyük farklardan ve yola çıkarak yaptığımız Şubat 2014-2015 dönemi ile Şubat 2015-2016 dönemi karşılaştırması, en son asgari ücret artışının kayıt dışılığı olumsuz etkilemekte olduğuna dair dikkat değer bulgular sergiliyor.

pdf. ArastirmaNotu196

Eğitimli Kadınların Çalışma Hayatına Katılım Kararları: Çocuk Bakımı, Esneklik ve Toplumsal Cinsiyet

Bahçeşehir Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Hande Paker ve Betam’dan Yrd. Doç. Dr. Gökçe Uysal tarafından yürütülen ve Türkiye’de gerek işgücü piyasasının gerek toplumsal düzenin önemli yapısal sorunlarından biri olan kadınların işgücüne katılım oranlarının düşüklüğüne odaklanan “Türkiye’de Lise ve Üniversite Mezunu Kadınların İşgücüne Katılım Kararları” başlıklı proje raporu, Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenen bir etkinlikle kamuoyu ile paylaşıldı.

 8 Haziran’da gerçekleşen “Eğitimli Kadınların Çalışma Hayatına Katılım Kararları: Çocuk Bakımı, Esneklik ve Toplumsal Cinsiyet” başlıklı toplantıda rapor sunumunun ardından kadın işgücüne katılımı ve kadın istihdamı üzerine uzun yıllardır çalışmış olan akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı bir panel düzenlendi. Etkinlikte gerçekleşen sunuma ve raporun tam metnine buradan erişebilirsiniz:

Sunum

Türkiye’de lise ve üniversite mezunu kadınların işgücüne katılım kararlarının incelenmesi

DAVET: Eğitimli Kadınların Çalışma Hayatına Katılım Kararları: Çocuk Bakımı, Esneklik ve Toplumsal Cinsiyet

davet son

Ekonomik Görünüm ve Tahminler

Mayıs 2016 ILIMLI BÜYÜME

Ozan Bakış, Mine Durmaz ve Melike Kökkızıl 

Yönetici Özeti

Daha önceki araştırma notlarında vurguladığımız öncü göstergelerin zıt yönlü eğilimleri devam ediyor. İlk çeyrek verilerine göre yatırımlarda iyileşme göze çarparken tüketimdeki ılımlı seyir sürüyor. Buna karşılık hükümet harcamalarının belirgin şekilde azaldığı görülüyor.  Yatırımlarda en belirgin artışlar yatırım malı ithalat ve imalatında gerçekleşirken güncellenen veriler binek olmayan otomobil üretimindeki düşüşün daha önceki tahminlerimize kıyasla sınırlı kalacağını göstermektedir. Güncel veriler net ihracatın büyüme katkısının negatif etkisinin daha da belirgin olacağına işaret ediyor. Bu veriler ışığında çeyrekten çeyreğe büyüme oranını yüzde 0,6, yıllık büyüme oranını ise yüzde 3,5 olarak güncelliyoruz. Cari açığın GSYH’ya oranını altın dâhil edildiğinde yüzde 4,2, altın dışarıda tutulduğunda yüzde 4,8 olarak tahmin ediyoruz.

Nisan-2016  BÜYÜME YAVAŞLIYOR

Mart 2016 İLK ÇEYREKTE BÜYÜMEDE YAVAŞLAMA

Şubat-2016  4.ÇEYREKTE ILIMLI BÜYÜME

Ocak 2016 4.ÇEYREKTE ILIMLI BÜYÜME

Aralık 2015 İLK VERİLER 4. ÇEYREKTE ILIMLI BÜYÜMEYE İŞARET EDİYOR

Kasım 2015 3. ÇEYREKTE ILIMLI BÜYÜME

Ekim 2015 3. Çeyrekte Ilımlı Büyüme

Eylül-2015 3. Çeyrekte Büyümede Sert Yavaşlama 

Ağustos 2015 2. Çeyrekte Ilımlı Büyüme

Temmuz 2015 İlk Yarıda Büyüme Yüzde 3’ün Altında Kalabilir

Sonraki Sayfa »