GÖÇMENLER ve BREXIT

Ebru Canan-Sokullu

Son yıllarda daha gözle görünür bir sorun haline gelen göç olgusu Brexit kampanyası için önemli bir malzemeydi. Özellikle Muhafazakâr Parti öncülüğünde şekillendirilen “İngiltere’nin AB’den bağımsızlığı ve egemenliği” söylemi göçmen-karşıtlığını ve yabancı düşmanlığını normalleştirmeyi hedefledi. Bu çalışma İngiltere’de Avrupa-şüpheci siyasal elitin sorunsallaştırdığı göç ve göçmen-karşıtlığının İngiliz kamuoyundaki karşılığını incelemekte ve (i) göçün en önemli sorunların başında algılandığını, (ii) göçmenlerin Avrupalı-Avrupalı olmayan şeklinde ayrıştırılmadığını, (iii) göçün ve göçmenlerin yarattığı endişelerden ziyade gerek ekonomik gerekse kültürel bir zenginlik olarak algılandığını ortaya koymaktadır. İngiliz kamuoyu siyasi söylemlere karşı nötr kalmamakla birlikte hükümetlerin göçmen politikaları ile ilgili performansının da düşük olduğunu ortaya koyan bu çalışmada seçmenlerin ideolojik konumlandırmalarının siyasi iktidarın göç politikası söz konusu olduğunda izlenen göç politikasına temkinli yaklaştığı görülmektedir.

doc. ArastirmaNotu208

pdf. ArastirmaNotu208