TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASINDA ÇARPICI BULGULAR: GENÇ KADINLARIN İŞSİZLİKLE İMTİHANI

Seyfettin Gürsel, Gökçe Kolaşın ve Yazgı Genç 

Bu araştırma notunda işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farklılıklarının 2005 – 2017 yılları arasındaki seyri HİA (Hanehalkı İşgücü Anketi) verileri kullanılarak incelenmektedir. Veriler bu dönem içerisinde kadın işgücüne katılım oranlarının önemli artışlar kaydettiğini göstermektedir. Ancak lise altı, lise ve meslek lisesi mezunlarının işgücündeki hızlı artışlarına rağmen işsizlik oranlarında kadınlar aleyhine genişleme gözlemlenmemektedir. Yükseköğrenimli kadınlar için ise durum farklıdır. Bu eğitim grubunda özellikle 20-29 yaş aralığındaki genç kadınlar ile aynı eğitim düzeyindeki erkeklerin işsizlik oranları arasındaki fark açılmıştır. Yükseköğrenim mezunu dolayısıyla vasıflı olmalarına karşın 20-29 yaş grubundaki kadınların istihdama erişim açısından karşılaştıkları güçlüklerin ve engellerin hem arz hem talep yönlü daha ayrıntılı incelenmesi gerekmektedir.

 

doc. ArastirmaNotu236

pdf. ArastirmaNotu236