YENİ GSYH SERİLERİ İLE SEKTÖREL EMEK VERİMLİLİĞİ

Seyfettin Gürsel, Ozan Bakış ve Selin Köksal

Bu notta, güncellenen milli gelir serileri ile tarım, sanayi, inşaat ve hizmetler sektörlerindeki emek verimliliğini 2005(1)-2017(1) dönemi için inceliyoruz. 3 alt dönem tespit ediyoruz.

i) Yüksek büyüme – Yüksek verimlilik artışı (2005(1)-2008(2)): Tüm sektörlerde verimlilik artışları görülmekle birlikte inşaat ve tarımdaki artışlar özellikle dikkat çekicidir. Tarımdaki verimlilik artışının gerisinde istihdam azalması yatarken inşaat sektöründe hem istihdam artmış hem de çok yüksek GSYH artışları gözlenmiştir.

ii) Krizden güçlü çıkış – Emek verimliliğinde artış (2009(4)-2013(4)) : Tüm sektörlerde verimlilik artışları gerçekleşmesine rağmen sanayi ve inşaat sektörleri öne çıkmaktadır. Her iki sektörde de istihdam ve üretim beraber artmış fakat GSYH artışları çok yüksek olduğu için verimlilik yüksek seyretmiştir.

iii) Devam eden büyüme – Emek verimliliğinde duraksama (2014(1)-2017(1)): Önceki dönemlere kıyasla  tüm sektörlerin verimlilik artışında bir yavaşlama olduğu görülmektedir. Hizmetlerde ve tarımda verimlilik artışları neredeyse yok denecek kadar düşük iken sanayi sektörü en yüksek verimlilik artışının olduğu sektör olarak öne çıkmaktadır. Bunun sebebi, hizmetler ve inşaatta istihdam ve GSYH büyümelerinin görece yüksek ve birbirine yakın oluşu, buna karşın sanayide yüksek GSYH büyümesine rağmen istihda artışının zayıf kalışıdır.

doc. ArastirmaNotu216

pdf. ArastirmaNotu216