PISA TEST PUANLARI TÜRKİYE’DE NEDEN YÜKSELDİ?

Francisco L. Rivera-Batiz  ve Mine Durmaz

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA), 15 yaş grubundaki öğrencilerin matematik, okuma, fen bilimleri ve problem çözme alanlarında temel bilgi ve becerilere hangi ölçüde sahip olduklarını değerlendirmektedir. PISA test puanları sadece öğrencilerin ne öğrendiklerini değil, ayrıca bilgiyi ne kadar iyi kullanabildiklerini yansıtmaktadır. PISA test sonuçları Türkiye’de zaman içinde ortalama matematik puanlarında önemli bir iyileşmenin olduğunu göstermektedir. Türkiye için 2003 yılında 423 olan ortalama PISA matematik puanı 2012 yılında 448 puana yükselmiştir, ki bu artış aynı dönemde Brezilya hariç PISA uygulamasına katılan ülkeler arasında kaydedilen en yüksek artıştır.

2002 yılından beri Türkiye kişi başına milli gelirin arttığı bir dönemde olduğu için, test puanlarındaki artış sadece “gelir etkisinin” bir yansıması olabilir: artan aile geliriyle birlikte öğrenciler evde öğrenmelerine destek olan daha fazla eğitim kaynağına (bilgisayar, internet erişimi, ansiklopedi .. vs ) sahip olabilirler. Bu çalışma, 2003-2012 döneminde ortalama PISA matematik puanlarındaki artışın hemen hemen yarısının sadece ülke genelinde artan gelirden kaynaklandığını tahmin etmektedir. Bununla birlikte, bu durum aslında puanlardaki artışın arta kalan diğer yarısının, okullara yönelik reformların da dahil olduğu, öğrenci başarısını etkileyen diğer etkenlerle bağlantılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu etkenlerin en önemlileri küçük yerleşim yerlerindeki okullar ile düşük gelirli ailelere hizmet eden okulların miktarında ve kalitesindeki iyileşmeler, kız öğrenciler arasında okullaşmanın ve kız öğrencilerinin başarısının artması ve ayrıca öğretmen kalitesindeki gelişmedir. Aynı zamanda, bu çalışma 2003-2012 döneminde PISA test puanlarını aşağı çeken etkenleri de tespit etmektedir. Bunlar ise öğrenci motivasyonunun azaldığını gösteren artan öğrenci devamsızlığı ve sınıflardaki yaş ortalamasının yükselmesi olarak sıralanabilir.

doc. ArastirmaNotu174

pdf. ArastirmaNotu174