İSTANBUL İŞGÜCÜ PİYASASI 2022

İSTANBUL İŞGÜCÜ PİYASASI 

Güncel Görünüm ve Yapısal Özellikler- 2022

İstanbul işgücü piyasasının özelliklerini ve sorunlarını inceleyen ilk araştırmamızı Mart 2022’de yayınlamıştık. Bu ikinci araştırmamızda, ilkinde olduğu gibi İstanbul işgücü piyasasında 2014-2022 döneminde meydana gelen gelişmeler ve ortaya çıkan sorunlar, Türkiye işgücü piyasası ile karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. 2014-2021 dönemi için TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi (HİA) bölgesel verileri kullanılmıştır. İstanbul işgücü piyasasının güncel görünümü ve sorunlarının analizi için ise Ekim 2022’de Remind ve Betam iş birliği ile gerçekleştirilen kapsamlı bir anket
çalışması ile İBB Bölgesel İstihdam Ofisleri ve Betam iş birliğinde 53 firma yöneticisi ile gerçekleştirilen derinlemesine görüşmelerden elde edilen veriler ve bilgiler kullanılmıştır.
Raporda üç bölüm mevcuttur. İlk bölümde İstanbul işgücü piyasasının 2014-2021 döneminde Türkiye işgücü piyasası ile ne ölçüde birlikte hareket ettiği, ne tür ayrışmaların ortaya çıktığı ele alınmakta ve İstanbul işgücü piyasasının özgünlüğünü oluşturan başlıca özelliklere dikkat çekilmektedir. İkinci bölümde saha çalışmasından elde edilen bilgilerle, İstanbul işgücü piyasasının 2022 yılındaki görünümü farklı yönleriyle analiz edilmekte; son bölümde de İstanbul işgücü piyasasının sorunlarının kaynakları ve derinlikleri ele alınarak tartışılmaktadır.

pdf. İstanbul İşgücü Piyasası – 2022