İSTANBUL İŞGÜCÜ PİYASASI: Yapısal Özellikler ve Sorunlar

Yönetici Özeti

Bu araştırma raporunda İstanbul işgücü piyasasında 2014-2021 döneminde meydana gelen gelişmeler ve sorunlar Türkiye işgücü piyasası ile karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. 2014-2020 dönemi için TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketi (HİA) bölgesel verileri ile Sanayi Bakanlığı Girişimci Bilgi sistemi (GBS) verileri, İstanbul işgücü piyasasının güncel analizi için ise Eylül-Ekim 2021’de İPA ve Betam iş birliği ile gerçekleştirilen kapsamlı bir saha çalışmasından elde edilen veriler kullanılmıştır. Saha çalışması, İstanbul çalışabilir nüfusunu temsil eden bir örneklem ile (10.083 fert) yapılan anket ve 51 firma yöneticisi ile yapılan derinlemesine görüşmelerden oluşmaktadır.

Raporda dört bölüm mevcuttur. İlk bölümde (Bölüm 1) İstanbul işgücü piyasasının 2014-2020 döneminde Türkiye işgücü piyasası ile ne ölçüde birlikte hareket ettiği, ne tür ayrışmaların ortaya çıktığı ele alınmakta ve İstanbul işgücü piyasasının özgünlüğünü oluşturan başlıca özelliklere dikkat çekilmektedir. İkinci aşamada (Bölüm 2), saha çalışmasından elde edilen bilgilerle, İstanbul işgücü piyasasının 2021 yılında nasıl bir görünüm kazandığı farklı yönleriyle analiz edilmekte, takip eden bölümde (Bölüm 3) bu analizin ortaya çıkardığı sorunların kaynakları ve derinlikleri ele alınarak tartışılmaktadır. “Başlıca bulgular ve öne çıkan sorunlar” başlığını taşıyan son bölümde ise, İstanbul işgücü piyasasının temel yapısal özellikleri ve sorunları belirlenen dokuz tema altında özetlenerek tartışılmaktadır.

pdf. IstanbulIsgucuPiyasasiYapisalOzelliklerveSorunlar