COVID-19 Pandemisinin İşgücü Piyasasında Yarattığı Tahribat Nasıl Takip Edilmeli?

Betam Direktör Yardımcısı ve 2019/20 Mercator-İPM Araştırmacısı Gökçe Uysal ve Betam araştırma asistanları Hamza Mutluay ve Mehmet Cem Şahin’in “COVID-19 Pandemisinin İşgücü Piyasasında Yarattığı Tahribat Nasıl Takip Edilmeli?” başlıklı politika notu 9 Haziran 2020’de İstanbul Politikalar Merkezi tarafından yayınlandı.

Yönetici Özeti

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Hanehalkı İşgücü Anketi verilerine göre Şubat 2020 döneminde Türkiye’de işsizlik oranı sabit kalmıştır. Oysa Ocak, Şubat, Mart aylarının ortalamasına tekabül eden Şubat verilerinde pandeminin etkisiyle işsizliğin artması beklenirdi. Bu olağanüstü gelişme, pandemi şartları ile işgücü dinamiklerinin farklı et- kileşebileceğine ve istatistikleri okumanın ne kadar zorlaşabileceğine bariz bir örnek teşkil etmektedir. Bu analizde öncelikle işgücü istatistiklerinin pan- demiden nasıl etkilendikleri tartışılacak, ardından farklı veri kaynaklarından derlenen veriler kullanılarak işgücü piyasasının seyri incelenecektir.

Veriler Türkiye işgücü piyasasında bir süredir düşüş eğiliminde olan işsizlik oranlarının önemli bir anomali sakladığını göstermektedir. Aralık 2019’dan bu yana işgücü ve istihdam birbirlerine paralel olarak düşmekte, bunun sonucunda da işsizlik oranı sabit kalmaktadır. Hem işgücü hem istihdamdaki düşüşler Şubat döneminde şiddetlenmiştir. Son istatistiklere göre Ocak döneminden Şubat dönemine istihdam 495 bin gerilerken işgücü 562 bin düşmüştür. İstihdam edilen sayısındaki düşüşe ek olarak 3 milyon insan kısa çalışma ödeneğinden, ne- redeyse 900 bin kişi ise ücretsiz izinde nakdi ücret desteğinden faydalanmaktadır. İşgücünden çıkan insanların arasında, aslında çalışmaya hazır olup iş ara(ya)mayanların sayısı 1,5 milyon insana ulaşmış- tır. Halen 4 milyon insanın işsiz olduğu işgücü pi- yasasında işsizlik ödeneğinden sadece 600 bin kişi faydalanabilmektedir.

İnsan kaynağının etkin kullanımı, hanelerin pandeminin olumsuz etkilerinden korunması ve doğru politika tasarımı açısından işgücü piyasası istatistiklerinin bütüncül bir yaklaşımla ve farklı veri kay- naklarından beslenerek takip edilmesi elzemdir.

pdf. COVID-19 Pandemisinin İşgücü Piyasasında Yarattığı Tahribat Nasıl Takip Edilmeli?