İşgücü Piyasası Görünümü: Şubat 2012

HİZMETLERDE KUVVETLİ İSTİHDAM ARTIŞI

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal, Ayşenur Acar

TÜİK tarafından açıklanan Kasım 2011 dönemi verilerine göre tarım dışı işsizlik yüzde 11,4 seviyesinde. Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik ise geçen döneme kıyasla 0,3 yüzde puan düşerek yüzde 11,6 seviyesinden yüzde 11,3’e gerilemiş bulunuyor. Bu gerilemenin ardında hizmetler sektöründe kaydedilen 158 binlik kuvvetli istihdam artışı yatıyor.

pdf. IPG_Şubat_2012

doc. IPG_Şubat_2012

1838 Balta Limaný Ticaret Antlaþmasý’nýn ardýndan Ýzmir, gümrük sisteminde yapýlan düzenlemelerle sanayileþmiþ Batý Avrupa ülkelerinin ithal mallarýnýn yoðun iþgaline uðramýþtýr. Bu ithalat patlamasýyla birlikte izmir bayan escort meydana gelen ticari canlýlýk, 1908 yýlýnda II. Meþrutiyet’in ilânýna kadar sürmüþtür. Bu süreç içerisinde Ýzmir Limaný, adeta Asya’nýn Avrupa’ya baðlandýðý bir köprü iþlevi görmüþtür. Anadolu’nun zengin tarým havzalarýnýn ürünlerinin deve kervanlarýyla Ýzmir’e getirilerek, limandan Avrupa’nýn deðiþik þehirlerine ihraç edildiði bu süreci; 1860’larýn ortalarýndan itibaren dünya kapitalist sisteminin bir ürünü olan demiryollarýnýn Batý Anadolu’daki yapýmý izlemiþtir. Bu geliþmeler ýþýðýnda Ýzmir-Aydýn Demiryolu’nun devreye girmesiyle, Gediz ve Menderes Ovalarý’nýn tarým ürünleri Ýzmir Limaný’na daha rahat ve kolay bir þekilde taþýnmýþtýr. Bütün bu geliþmelerle birlikte Osmanlý merkezi otoritesinin ticaret üzerindeki denetiminin zayýflamasý ve konsolosluk mahkemelerinin yargý alanlarýnýn geniþlemesi yabancý tüccarlarýn Ýzmir’e akýn izmir escort bayan etmesine neden olmuþtur. 1856 yýlýnda yabancýlara mülk edinme yasasýnýn çýkarýlmasýyla birlikte Ýzmir nüfusunda önemli deðiþimler meydana gelmiþtir. 1847’de yaklaþýk 15 bin olan kentteki yabancý nüfus, 1880’de 50 bin’e ulaþmýþtýr. Artan ticaret hacmi doðal olarak yabancý sermayeli kuruluþlarýn Ýzmir’de faaliyet göstermelerine neden olmuþtur. Örneðin; 1843 yýlýnda Commercial Bank of Ýzmir, 1860’da Credit Lyonnais ile 1863’de Osmanlý Bankasý Ýzmir’de þubeler açmýþtýr. 1850’de yirmi deðiþik ülkenin tüccarlarýnýn Ýzmir’de ticaret evleri kurmasýyla birlikte kent bünyesindeki 17 bursa escort bayan konsolosluk bu yabancý tüccarlara hizmet vermeye baþlamýþtýr. Hiç kuþkusuz bu durum Ýzmir’in sosyo-ekonomik yapýsýný tamamýyla deðiþtirecek geliþmeleri de beraberinde getirmiþtir. Ýzmir’in gündelik yaþam pratikleri deðiþmeye baþlamýþtýr. Konsolosluklar, Levanten aile þirketleri ve yabancý sermayeli kuruluþlarýn geliþtirdikleri yeni yaþam biçimleri Ýzmir’in baþta Kordon olmak üzere mekânsal görünümünü de deðiþtirmiþtir. Ýzmir Rýhtým Þirketi’nin denizi doldurarak oluþturduðu bölgede ve Kordon’da, yabancýlar kendi yaþam alýþkanlýklarýný sürdürecek mekânlar yaratmýþlardýr. Özellikle yüksek gelir gruplarýna yönelik pek çok kulüp ve dernek binasý bu civarda karşıyaka escort konuþlanmýþtýr. Örneðin Avrupalýlar Derneði (Club Europen), Tüccarlar Derneði ve Kulübü, Avcýlar Kulübü, Sporting Club ve Concert America Tiyatro Salonu bu baðlamda inþa edilmiþ en görkemli yapýlardý. Ayrýca Kramer Palas Oteli ile onun üst katýnda bulunan Club Hellenique de bu kompozisyonu tamamlýyordu. Artýk kentin insan kitlesinde büyük farklýlaþmalar oluþmuþtu. Söz konusu bu kitle, Kordon’da konutlar da edinmeye baþlamýþtý. Pasaport yöresinden kuzeye doðru, konut alanlarý yoðunlaþmýþtý. Sakýz’dan gelen tüccarlarýn oturduklarý Sakýz tipi mimari; yani iki katlý, cumbalý konut mimarisi de Ýzmir’de giderek yaygýnlaþmýþtý.
Kentin canlanan ekonomik yaþamý, masaj salonu beraberinde ticari organizasyonlarý da yaratmakta gecikmemiþtir. 1850’li yýllarda ayrý ayrý ticaret odalarý kuran Ýngiliz ve Fransýz tüccarlarý, Ýtalyanlar ve Hollandalýlar izlemiþtir. 1885 yýlýnda bütün bu odalar birleþtirilerek Ýzmir Ticaret Odasý kurulmuþtur. Bunu 1892 yýlýnda Ýzmir Ticaret Borsasý’nýn kuruluþu takip etmiþtir.
Osmanlý Ýmparatorluðu’nda yerel yönetimlerin doðuþu genel olarak 19. yüzyýlýn konak escort ikinci yarýsýndan sonra gerçekleþmiþtir. Tanzimat ve Meþrutiyet reformlarýnýn sýnýrlarýný çizmiþ olduðu Osmanlý modernleþmesi ve bu modernleþme projesinin yereldeki en önemli adýmlarýndan birisi olan belediye örgütlenmeleri öncelikli olarak imparatorluðun Ýstanbul, Ýzmir ve Selanik gibi liman kentlerinde ortaya çýkmýþtýr. Bu kentler, imparatorluðun önemli ticaret merkezleri olmanýn yaný sýra içlerinde barýndýrdýklarý çok kültürlü sosyal doku, belediye örgütlenmelerinin ilk kez bu kentlerde filizlenmesine neden olmuþtur.