GENÇLER ÇEVRECİ DAVRANIŞTA ÇEKİMSER, KIZ ÖĞRENCİLER ERKEKLERDEN DAHA DUYARLI

Ahu Ergen, Seda Gökçe Turan ve Barış Gençer Baykan

Basın Bülteni

Yönetici Özeti

İstanbul’da lise son sınıfta eğitimine devam eden 16-17 yaş grubunu kapsayan 1034 kişilik örneklemle yaptığımız araştırmada, öğrencilerin çevre duyarlılıkların farklı şekillerde ortaya çıktığını görüyoruz. Öğrencilerin %19’u çevreyle ilgili medya-yayın takibi yaparken %37’si çevresel inisiyatif alıyor. Öğrencilerin %59’u çevresel bilgiye sahipken %69’u çevresel farkındalık gösteriyor ve %70’i etrafına, akranlarına çevre konularında liderlik edeceğini belirtiyor. Kız ve erkek öğrencilerin çevreye yönelik davranışlarında, çevresel farkındalık ile bilgi seviyelerinde de farklılıklar gözlemliyoruz. Kız öğrenciler daha fazla çevresel inisiyatif alma eğilimindeler. Ayrıca erkek öğrencilere göre daha fazla çevresel liderlik davranışı sergiliyorlar. Çevre sorunları hakkında bilgi düzeyi konusunda da kız öğrenciler daha önde. Çevreyle ilgili medya ve yayın takibine baktığımızda ise erkeklerin kızlara göre daha fazla yayın takip ettiğini görüyoruz. Gençlerin çevresel bilgilerini artırmada, çevreye yönelik olumlu tutum ve davranış geliştirmelerinde toplumsal cinsiyetin göz önünde bulundurulması ve cinsiyet temelli nedensel araştırmaların yapılması konuya katkı sağlayabilir.

doc. ArastirmaNotu149

pdf. ArastirmaNotu149

ERKEN EVLİLİK KADINA ŞİDDETİN BAŞKA BİR YÜZÜ

Hande Paker, Gökçe Uysal ve Duygu Güner

TÜİK tarafından açıklanan 2009 yılı Hanehalkı İşgücü Anketi verilerine göre 15 – 19 yaş grubunda 259 bin evli kadın bulunmaktadır. Bu kadınların yüzde 90’ı en fazla ilköğretim mezunudur. Buna paralel olarak erken yaşta evlenen kadınların sadece 34 bini işgücüne katılmakta, bunların çok büyük kısmı da ücretsiz aile işçisi olarak istihdam edilmektedir. Erken evlenen kadınların çocukluk hakları, eğitim hakları ve ekonomik hayata katılım hakkı başta olmak üzere insan hakları ihlal edilmektedir. Zorla evlilik çerçevesinde değerlendirilmesi gereken bu durumla savaşmak için atılan adımları güçlendirmek için daha fazla araştırma ve veri üretilmesi, erken evliliklere yol açan etkenlerin belirlenmesi, eğitim politikalarının erken evlilikle mücadele kapsamında genişletilmesi, konunun çok daha görünür hale getirilerek farkındalığın arttırılması ve kadına karşı şiddet, insan ve çocuk hakları gibi diğer sorunlarla bütüncül bir yaklaşım içinde ele alınması gerekmektedir. 

pdf. ArastirmaNotu107

doc. ArastirmaNotu107

GENÇLER BEŞERİ SERMAYE YOKSUNU

Gökçe Uysal Kolaşin ve Duygu Güner

TÜİK tarafından açıklanan Hanehalkı İşgücü Anketi 2009 verilerine göre 15-19 yaş grubunda genç kadınların yüzde 50,4’ü ve genç erkeklerin yüzde 57,1’i bir eğitim kurumunda kayıtlıdır. Bu rakamlar 2006 verilerine kıyasla bir artışa işaret etse de 2007 OECD ortalaması olan yüzde 81,5’ten çok düşüktür. Bir eğitim kurumunda kayıtlı olmayan toplam 2 milyon 853 bin gençten 2 milyon 186 bini en fazla ilköğretim mezunudur, ve aralarında herhangi bir eğitim kurumundan mezun olmayanların oranı azımsanamayacak kadar çoktur. Eğitimine devam etmeyen genç kadınların çoğu işgücü piyasasının da dışındayken, genç erkeklerin işgücü piyasasında olduğu ancak yüksek işsizlik ve kötü çalışma koşulları ile karşı karşıya olduğu görülmektedir. Ne eğitimine devam eden ne de işgücü piyasasına katılan 1 milyon 466 bin genç arasında kadınların daha çok ev işleriyle meşgul olduğu erkeklerin ise iş arayıp bulamadığı ya da kendi vasıflarına uygun iş bulamayacağına inandığı görülmektedir. Daha 15-19 yaşında kendini ekonomik ve toplumsal hayatın dışına iten ya da itilmiş hisseden bu gençlerin yetişkin hayatlarında üretken olmalarına olanak tanımak için eğitim sistemine entegre edilmeleri büyük önem arz etmektedir.

Araştırma notuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

pdf. ArastirmaNotu091

doc. ArastirmaNotu091

GENÇ VE YEŞİL POLİTİKA

Barış Gençer Baykan ve Demet Lüküslü

Küresel iklim değişikliğinin yarattığı ortamda yetişen gençler, çevre eğitiminden ekolojik yaşama, çevre protestolarından doğa korumaya birçok alanda bilinçlenmeye ve kendi sözlerini söylemeye başladılar.  Bu araştırma notu çerçevesinde gençlerin hayatında önemli bir rol oynayan eğitim müfredatında çevrenin yerini, şirketlerin desteklediği ve gençleri hedefleyen çevre konulu toplumsal sorumluluk projelerini, çevreci toplumsal hareketler ve sivil toplum kuruluşlarında gençlerin faaliyetlerini inceleyeceğiz. Siyasi partilerin çevre politikalarına yeteri kadar önem vermemesi bu konuda etkin olmak isteyen gençleri sivil toplum kuruluşlarına ve çevreci sivil toplum hareketlerine yönlendiriyor. TEMA’nın örgün eğitim içinde üniversite öğrencileri ile başlayan çevre çalışmaları liselere hatta son yıllarda ilköğretim okullarına kadar iniyor.

Araştırma notuna ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

pdf. ArastirmaNotu019

doc. ArastirmaNotu019