HER ÜÇ GENÇTEN BİRİ EĞİTİMİNE DEVAM ETMİYOR

Gökçe Uysal, Melike Kökkızıl ve Selin Köksal

2013 ve 2014 Hanehalkı İşgücü Anketi verileri kullanılarak hazırlanan bu araştırma notunda Türkiye’de 15-19 yaş aralığındaki gençlerin eğitim durumları değerlendirilmiştir. Buna göre 2014 yılında her üç gençten biri başka bir deyişle 2 milyon 175 bin genç eğitime devam etmemektedir. Okula devam etmeyen gençlerin yaklaşık yüzde 73,6’sı en fazla ilköğretim mezunudur. Eğitim hayatını bırakmış gençlerin azımsanmayacak bir kısmı işgücü piyasasına da girmemektedir. Yaklaşık 900 bin ise ne eğitimine devam etmektedir ne de işgücü piyasasındadır. Ne eğitimde ne de işgücünde olan gençlerin yüzde 73’ünü kadınlar oluşturmaktadır. Gençlerin beşeri sermayelerine yatırım yapmak, eğitim sisteminin dışında kalan gençleri geri kazanmak ve böylece emek verimliliği arttırmak, Türkiye’nin orta gelir tuzağı sorununu aşması için önem taşımaktadır. Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılmış olması gençlerin okula kayıt olmalarını sağlasa da okula devam etme sorununa çözüm getirememiştir.

doc. ArastirmaNotu195

pdf. ArastirmaNotu195

İşgücü Piyasası Görünümü: Mayıs 2016

TARIM DIŞI İŞSİZLİK GERİLEMEYE DEVAM ETTİ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal  ve Mine Durmaz

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Şubat 2016 döneminde bir önceki döneme kıyasla 0,2 yüzde puan azalarak yüzde 11,9 olarak kaydedilmiştir. Betam tahmin modeli 0,1 puan düşüş öngörmüştü. Mart 2016 döneminde tarım dışı işsizliğin gerilemeye devam etmesini bekliyoruz. Bu dönemde tarım dışı işsizlikteki gerilemenin arkasında aylık olarak neredeyse hiç artmayan işgücü yatmaktadır. Sanayide istihdam kayıpları devam etmekte, buna karşın hizmetlerde ve inşaatta istihdam artmaktadır. Kadın işgücü ve istihdamı erkek işgücü ve istihdamına kıyasla daha hızlı artmaya devam etmekte ancak güçlü işgücü artışı nedeniyle kadın işsiz sayısı artarken erkek işsiz sayısı azalmaya devam etmektedir.

doc. IsgucuGorunum2016M05

pdf. IsgucuGorunum2016M05

YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI 8 YILDA 20 PUANI GEÇTİ

Seyfettin Gürsel, Melike Kökkızıl ve Selin Köksal

Yönetici Özeti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon sepeti ağırlıklandırması esasen temsili (ortalama) hane halkının harcamalarının bileşimini yansıtmaktadır. Dolayısıyla tüketici fiyat değişimleri de (TÜFE enflasyonu) bu temsili hane halkının maruz kaldığı enflasyondur. Oysa farklı gelir ve harcama gruplarında yer alan hanelerde tüketim sepetinin mal ve hizmet bileşimi de farklıdır. Bu nedenle enflasyon oranları da zaman içinde az ya da çok farklılaşabilir. Bu araştırma notunda, TÜİK’in Hane halkı Bütçe Anketi’nin (HBA)  tüketim harcamaları bilgileri kullanılarak, 2003 Aralık-2016 Nisan dönemi için en zenginden en yoksula yüzde 20’lik harcama gruplarına ait farklı enflasyon oranları hesaplanmıştır. Buna göre zengin kesimden yoksul kesime gidildikçe enflasyon endeksinin yaklaşık son sekiz yıldır yoksulun aleyhine geliştiği görülmektedir. Bundan önceki notumuzda 2014 sonu itibariyle zengin ile yoksul enflasyonu arasındaki fark yüzde 18,1 iken 2016 Nisan itibariyle fark 3,3 puan daha artarak yüzde 21,4’e yükselmiştir. Yoksullar aleyhine gelişen enflasyon farkı esas olarak konut ve gıda fiyat artışının ortalama enflasyonun üzerinde artmasından kaynaklanmaktadır.

doc.ArastirmaNotu194

pdf.ArastirmaNotu194

HER ÜÇ ÇOCUKTAN BİRİ MADDİ YOKSUNLUK İÇİNDE

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Selin Köksal

Yönetici Özeti

Avrupa Birliği’nin yoksunluk tanımına göre 2014 yılında Türkiye’de yaklaşık her üç çocuktan biri, başka bir deyişle 7 milyondan fazla çocuk şiddetli maddi yoksunluk çeken hanelerde yaşamaktadır. Avrupa’nın geneli ile karşılaştırıldığında, Türkiye hem daha düşük kişi başı gelire sahip ülkelerin hem de ekonomik krizden şiddetli olarak etkilenmiş ülkelerin gerisinde kalmaktadır. Çocuklar arasındaki şiddetli maddi yoksunluk sorunu, batı bölgelerinden doğu bölgelerine doğru gidildikçe daha ciddi bir hal almaktadır. Türkiye’de maddi yoksunluk çeken hanelerde yaşayan çocukların yarısından fazlası Akdeniz, Kuzey Doğu Anadolu, Orta Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde ikamet etmektedir. Şiddetli maddi yoksunluğun alt kalemlerine bakıldığında her dört çocuktan üçünün yılda bir haftalık tatil yapamayan hanelerde yaşadığı, yarısından fazlasının hanesinde otomobil olmadığı görülmektedir. Bunun yanı sıra çocukların yaklaşık yüzde 40’nın protein ihtiyacını et, tavuk ya da balık ile karşılayamadığı gözlemlenmektedir. Sonuç olarak Türkiye, çocuk yoksulluğuyla mücadele konusunda daha etkin sosyal politikalara ihtiyaç duymaktadır.

doc.ArastirmaNotu193

pdf.ArastirmaNotu193

Ekonomik Görünüm ve Tahminler

Nisan-2016  BÜYÜME YAVAŞLIYOR

Seyfettin Gürsel, Mine Durmaz ve Melike Kökkızıl 

Yönetici Özeti

Şubat, kısmen de Mart ayı öncü göstergeleri Ocak ayında olduğu gibi zıt yönlere işaret ediyor. Tüketimde canlanma belirginleşirken, sanayi üretim artışında yavaşlama gözlemleniyor. Yatırımlarda binek olmayan otomobil üretiminde, yatırım malı imalatında ve reel kesim güven endeksinde gerileme gözlemlenirken yatırım malı ithalatında önemli bir artış söz konusu. Net ihracatın büyüme katkısının ise sınırlı ölçüde negatif olmasını bekliyoruz. Çeyrekten çeyreğe büyüme oranını yüzde 0,4, yıllık büyüme oranını da yüzde 3 olarak tahmin ediyoruz. Cari açığın GSYH’ya oranını altın dâhil edildiğinde yüzde 3,9, altın dışarıda tutulduğunda yüzde 4,3 olarak tahmin ediyoruz.

Mart 2016 İLK ÇEYREKTE BÜYÜMEDE YAVAŞLAMA

Şubat-2016  4.ÇEYREKTE ILIMLI BÜYÜME

Ocak 2016 4.ÇEYREKTE ILIMLI BÜYÜME

Aralık 2015 İLK VERİLER 4. ÇEYREKTE ILIMLI BÜYÜMEYE İŞARET EDİYOR

Kasım 2015 3. ÇEYREKTE ILIMLI BÜYÜME

Ekim 2015 3. Çeyrekte Ilımlı Büyüme

Eylül-2015 3. Çeyrekte Büyümede Sert Yavaşlama 

Ağustos 2015 2. Çeyrekte Ilımlı Büyüme

Temmuz 2015 İlk Yarıda Büyüme Yüzde 3’ün Altında Kalabilir

İşgücü Piyasası Görünümü: Nisan 2016

TARIM DIŞI İŞSİZLİK GERİLEDİ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal  ve Melike Kökkızıl

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Ocak 2016 döneminde bir önceki döneme kıyasla 0,2 yüzde puan azalarak yüzde 12,1 olarak kaydedilmiştir. Betam tahmin modeli 0,1 puan düşüş öngörmüştü. Şubat 2016 döneminde tarım dışı işsizliğin gerilemeye devam etmesini bekliyoruz. Ocak 2016’da tarım dışı işsizlikte gözlemlenen düşüşün altında hizmetlerdeki 95 binlik istihdam artışı yatmaktadır. Bu dönemde sanayide istihdam 11 bin kişi gerilemiştir. TÜİK verileri Ocak 2016’da bir önceki yılın aynı ayına kıyasla kadın işgücü ve kadın istihdam artışlarının erkeklerdekinden daha kuvvetli olduğunu göstermektedir. Bu dönemde istihdamdan hızlı artmış olan işgücü sebebiyle tarım dışında kadın işsiz sayısının da arttığı göze çarpmaktadır. Erkeklerde ise istihdam işgücünden hızlı artmış ve tarım dışı erkek işsiz sayısı azalmıştır.

doc. IsgucuGorunum2016M04

pdf. IsgucuGorunum2016M04

ÜNİVERSİTE MEZUNU KADINLARIN İŞSİZLİKLE İMTİHANI

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Mine Durmaz

Yönetici Özeti

Bu araştırma notunda Türkiye işgücü piyasasında son bir yıl içerisinde gözlemlenen işgücü, istihdam ve işsizlik verileri toplumsal cinsiyet ayrımında inceleniyor. Yıllık değişimleri temel alan bu analizin sonuçları kadın işgücünün erkeklere kıyasla hızla arttığına dikkat çekiyor. 2015 yılının ikinci yarısında erkeklerin ve kadınların işsizlik oranlarının farklılaştığı, kadın işsizlik oranlarının daha hızlı arttığı görülüyor.

doc. ArastirmaNotu192

pdf. ArastirmaNotu192

Büyüme Değerlendirmesi: 2015

2015’TE İÇ TALEP BÜYÜMEYİ SIRTLADI

Seyfettin Gürsel, Mine Durmaz ve Melike Kökkızıl

  Türkiye ekonomisi (GSYH) 2015 yılında Betam tahmini doğrultusunda yüzde 4 büyüdü. 2014 yılında gerçekleşen yüzde 2,9’luk büyümenin ardından nispeten yüksek bir büyüme söz konusu. Ayrıca Orta Vadeli Programda öngörülen büyüme oranı ile de tutarlı. Ancak Orta Vadeli Programda “dengeli” büyüme (özel tüketim ılımlı artarken net ihracatın büyümeye pozitif katkı yapması) beklenirken büyüme dengesiz oldu. Büyümeye en büyük katkıyı (3 yüzde puan) yüzde 4,5 artan özel tüketim sağladı. Büyümeye ikinci en büyük katkı kamu harcamalarından geldi. Yatırımlar dahil kamu harcamaları yüzde 7 arttı. Özel yatırım artışı ise yüzde 2,7 ile sınırlı kaldı. Buna karşılık net ihracatın katkısı negatif oldu; ihracat yüzde 0,8 gerilerken ithalat artışı yüzde 0,3 oldu.

4. çeyrekte GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 arttı. Son Betam tahmini yüzde 0,8’di. 4. çeyrekte büyümenin ana kaynağı stok artışı oldu. Özel tüketim artışı çok sınırlı kalırken yatırımlarda belirgin bir canlanma görüldü. Kamu yatırımlarında ise seçim maratonunun ertesinde sert bir fren söz konusu. Buna karşılık net ihracatın katkısı ihracatın gerilemesi ve ithalatın büyük çapta artması sonucu büyük çapta negatif oldu .

doc. Buyume2015Q4

pdf. Buyume2015Q4

İşgücü Piyasası Görünümü: Mart 2016

SANAYİDE İSTİHDAM KAYBI, İŞGÜCÜNDE DÜŞÜŞ

Seyfettin Gürsel, Gökçe Uysal ve Mine Durmaz

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü verilerine göre tarım dışı işsizlik, Aralık 2015 döneminde bir önceki döneme kıyasla 0,1 yüzde puan azalarak yüzde 12,3 olarak kaydedilmiştir. Tarım dışı işsizlikteki gerileme tarım dışı işgücünün azalmasına dayanmaktadır. Bu dönemde istihdam sanayide 42 bin gerilemiş, inşaatta sadece 3 bin, hizmetlerde ise 60 bin artmıştır. Bu dönemde gerçekleşen mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizliği doğru tahmin eden Betam tahmin modeli, Ocak 2016 döneminde yüzde 0,1 puanlık bir gerileme ile tarım dışı işsizliğin yüzde 12,2 olacağını tahmin etmektedir.

doc. IsgucuGorunum2016M03

pdf. IsgucuGorunum2016M03

REİSİ KADIN OLAN 1,2 MİLYON HANE YOKSUNLUK İÇİNDE YAŞIYOR

Gökçe Uysal ve Mine Durmaz

Gerek toplumsal cinsiyet eşitliği gerekse gelecek nesillerin fırsat eşitliği açısından aile reisi kadın olan hanelerin durumu hem akademik araştırmaların hem de politika yapıcıların üzerinde durduğu bir konudur. 2014 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Anketi verilerine göre kadın aile reisleri iki farklı profile sahiptir, genç, eğitimli ve işgücü piyasasına bağlılığı nispeten kuvvetli kadınlar ile yaşlı, eğitim seviyesi düşük ve yalnız yaşayan kadınlar. Yine de hangi profilden olursa olsun aile reisinin kadın olduğu hanelerde maddi yoksunluk daha yaygındır. Reisi kadın olan hanelerin en azından maddi  yoksunluktan çıkmaları için özel politikalara ihtiyaç duyulduğu ortadadır. Bu politikaların tasarımında kadınların işgücü piyasası bağlılıklarının zayıflatılmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

doc. ArastirmaNotu191

pdf. ArastirmaNotu191

Sonraki Sayfa »